Logo MODERNÝ BYT

Ak potrebujete Váš nový dom či byt prerobiť podľa Vašich predstáv, je potrebné vedieť, ako sa proces rekonštrukcie pre Vás ako majiteľa urýchli a stane bezproblémový. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o úzmenom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Stavebný zákon") sa každá väčšia oprava bytu (domu) stáva stavbou. Zmena stavby sa môže uskutočniť iba a v súľade so stavebným povolením alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Podľa § 55 odsek 2. písm. c) Stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu postačí, ak sa jedná o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (budete meniť napr. povrch stien, podláh, búrať nenosné priečky a budovať nové priečky..). Preto je potrebné pred samotnou rekonštrukciou si uvedomiť rozsah zásahu do existujúceho bytu. Na ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavby je potrebné vyplniť formulár v zmysle ust. § 57 Stavebného zákona a § 6 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Formulár si je možné zabezpečiť na príslušnom Mestskom úrade. Príslušnému úradu je vhodné predložiť aj súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Vami plánované úpravy a stavebné práce. Zároveň sa uvedie rozsah a plánovaná časová dotácia na plánované vykonávané práce. Stavebný úrad posúdi predložené podklady a po splnení podmienok Vám stavebný úrad do 30 dní vydá kladné stanovisko, t.j. oznámenie (ust. § 57 ods. 2 Stavebného zákona), že proti uskutočneniu stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavbe nemá námietky. Ohlásená drobná stavba sa už následne nekolauduje.

© 2018 MODERNÝ BYT s.r.o.