Logo MODERNÝ BYT

Formulár - Cenová ponuka na realizáciuPolia označené * sú povinné a je potrebné ich vyplniť. V prípade, že polia nebudú vyplnené alebo všetky, cenová ponuka nebude spracovaná a odoslaná.

2,6m2
2,9m2
3,2m2
7,0m2 (Kúpeľňa + WC)

Umakart - potrebná kompletná demontáž
Murované jadro - demontáž obkladov, dlažieb a sanity
Novostavba

Vaňa
Sprchový kút

0,8m2
1,0m2

Umakart - potrebná kompletná demontáž
Murované jadro - demontáž obkladov, dlažieb a sanity
Novostavba

Kombi WC
Podomietková montáž + závesné WC

„Spoločnosť MODERNÝ BYT s.r.o. upozorňuje potenciálnych klientov, že vypracovanie tejto cenovej ponuky v súlade so zadanými parametrami a v zmysle vyplneného formulára je len orientačné a v žiadnom prípade nespôsobuje právne záväzné následky. Tento výpočet cenovej ponuky slúži výlučne na účely priblíženia vizualizácie diela podľa individuálnych požiadaviek klienta v závislosti od aktuálnych cien práce a materiálov, avšak bez zohľadnenia presného zamerania a ostatných vplyvov, ktoré sú významné pre stanovenie konečnej záväznej ceny.“

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Prevádzkovateľ osobných údajov Spoločnosť MODERNÝ BYT s.r.o., sídlo: Galvaniho 16/B, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 688 963, DIČ: 2020355590, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10865/B (ďalej len „Spoločnosť“) 2. Účely spracúvania osobných údajov ●Vypracovanie cenových ponúk ●Uzatváranie a plnenie zmlúv , objednávok ●Plnenie povinností voči  správcovi dane ●Aktívne súdne spory ●Pasívne súdne spory ●Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov ●Výkon auditu Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. 3. Kategórie Príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje ●Poskytovatelia IT služieb ● Účtovníci ●Audítori ● Správca dane ● Orgány činné v trestnom konaní ●Súdy● Exekútori ●Advokáti ●Subdodávatelia 4. Doba uchovávania osobných údajov Spoločnosť je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania zmluvného vzťahu a až do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva; osobné údaje sa archivujú v súlade so zákonom o archívnictve a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený. 5. Profilovanie Spoločnosť nevykonáva profilovanie. 6. Práva dotknutej osoby ●Právo požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom ●Právo na opravu osobných údajov ●Právo na vymazanie osobných údajov ●Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ●Právo namietať spracúvanie osobných údajov ●Právo na prenos svojich osobných údajov ●Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) ●Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ●Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie a plnenie zmluvy, objednávky a dotknutá soba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči Spoločnosti si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť. 7. Rôzne V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na: mb@modernybyt.sk

© 2018 MODERNÝ BYT s.r.o.